PROF. DR. ÖZDEN ŞENER
nöroloji uzmanı - neurologist


Aşağıdaki not hekim olmayanlara nörolojik yakınmalar ve hastalıklar hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. 
Buradaki bilgiler kendi kendisine teşhis veya tedavi için kullanılmamalıdır.


BAŞ AĞRISI

Baş ağrısı hemen herkesin yaşamının bir döneminde yaşadığı, en yaygın nörolojik belirtilerden birisidir.

Baş ağrılarının büyük çoğunluğu tıbbın bugünkü olanaklarıyla başarılı bir şekilde tedavi edilebilir.
 

Baş ağrıları iki ana grupta incelenir.

Bunlardan ilki primer (birincil) baş ağrılarıdır. Migren, gerilim tipi baş ağrısı, küme baş ağrısı, kronik paroksismal hemikrani, soğuk baş ağrısı gibi hastalıklar bu gruptadır. Bunlar, başlıca belirtisi baş ağrısı olan hastalıklardır. Bu hastalıklardaki baş ağrısı altta yatan başka bir hastalığın belirtisi değildir.

Sekonder (ikincil) baş ağrıları ise bir başka hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkarlar. Böyle hastalıklar arasında infeksiyonlar en önde gelir. İnfeksiyonlarda çoğu zaman ateş baş ağrısına eşlik eder. Ani veya şiddetli kan basıncı yüksekliğinde baş ağrısı görülür. Hayati önem taşıyan bir baş ağrısı nedeni anevrizma denilen beyin damarı balonlaşmasıdır. Diğer beyin damar hastalıklarında, beyin tümörlerinde, vaskülit denilen beyin damarlarının iltihaplarında baş ağrısı görülebilir.

Primer baş ağrısının bir hastalığa bağlı baş ağrısından ayırt edilebilmesi için ağrının süresi, ritmi, yeri, eşlik eden diğer belirtiler, fizik ve nörolojik muayene bulgularının saptanması gerekir. Hekim hastayı değerlendirerek olası tanıları belirledikten sonra kan testlerine, beyin görüntülemelerine ve başka laboratuvar testlerine ihtiyaç duyabilir.

Sekonder baş ağrılarında altta yatan hastalık saptandıktan sonra o hastalığın tedavisi ölçüsünde baş ağrısı da gerileyebilir.

Primer baş ağrılarının ise her birisinin kendisine özgü tedavileri vardır.


Dr. Özden ŞENER, 2015